نرم افزار سفارشگیری گردو

نرم افزار سفارش گیری گردو

نـرم افـزاری تخصصـی بـرای صنایـع کشـور می باشـد کــه بــا راه انــدازی آن امــکان ثبــت ســفارش آنلایــن بـرای مشـتریان VIP را همـراه دارد. شــما بــا داشــتن نــرم افــزار ســفارش گیــری گــردو یــک ویزیتــور 24 ســاعته بــرای تمامــی مشــتریان خـود اسـتخدام مـی کنیـد کـه کمـک حـال بازاریابـان شـرکت شـما باشـد تـا بتواننـد راحتتـر بـه هـدف هـای فـروش خود برسـند و سفارشـات خـود را کنترل کننــد و شــما هیچگونــه سفارشــی از مشــتری را از دســت ندهیــد.

ویژگی های نرم افزار سفارش گیری گردو

مزایای گردو نسبت به سایر نرم افزارهای مشابه

پلن های گردو

معمولی

 • تعداد کاربر : 50
 • مدیریت کالا و محصولات
 • مدیریت مشتریان و تعریف گروه های مشتری
 • کنترل موجودی انبار
 • امکان ساخت کد تخفیف درصدی ریالی
 • گروه بندی کالا
 • تغییر قیمت گروهی و درصدی محصولات
 • کلاس قیمت برای کالاها بر اساس گروه مشتری و مشتری
 • تگ و برچسب برای کالا و محصولات
 • تعریف روش های پرداخت متنوع برای مشتریان
 • گزارش سفارشات و مشتریان بر روی نقشه به صورت لحظه ای
 • مدیریت تیکت
 • مدیریت بنر و کاتالوگ های نرم افزار
 • ارسال نوتیفیکیشن و اعلان به صورت گروهی و انفردادی مشتریان
 • گزارش سابقه عملکرد مشتری
 • امکان فروش از روی کاتالوگ محصولات (کاتالوگ دیجیتال)
 • کارتکس مشتری
 • تعریف تخفیفات جزیی و کلی روی سفارشات و قلم کالاها توسط ویزیتور و مدیر فروش
 • مدیریت کاربران
 • گزارشات تحلیلی فروش
 • امکان چند شعبه ای برای مدیریت حوزه ای مشتریان
 • تعریف مالیات ارزش افزوده متفاوت برای هر گروه محصول
 • اعتبارسنجی و رده بندی مشتریان
 • مدیریت پروموشن ها و آفر و اشانتیون
 • امکان ارسال پیامک تایید ثبت سفارش برای مشتریان
 • امکان ارسال پیامک های گروهی و تکی برای مشتریان
 • امکان ساخت خبرنامه های داخلی و گروهی مشتریان
 • امکان اتصال به وب سایت
 • امکان اتصال به نرم افزار های CRM و مالی
 • مدیریت چک های مشتری
 • پیگیری پرداخت
 • گزارش وصول

حرفه ای

 • تعداد کاربر : 200
 • مدیریت کالا و محصولات
 • مدیریت مشتریان و تعریف گروه های مشتری
 • کنترل موجودی انبار
 • امکان ساخت کد تخفیف درصدی ریالی
 • گروه بندی کالا
 • تغییر قیمت گروهی و درصدی محصولات
 • کلاس قیمت برای کالاها بر اساس گروه مشتری و مشتری
 • تگ و برچسب برای کالا و محصولات
 • تعریف روش های پرداخت متنوع برای مشتریان
 • گزارش سفارشات و مشتریان بر روی نقشه به صورت لحظه ای
 • مدیریت تیکت
 • مدیریت بنر و کاتالوگ های نرم افزار
 • ارسال نوتیفیکیشن و اعلان به صورت گروهی و انفردادی مشتریان
 • گزارش سابقه عملکرد مشتری
 • امکان فروش از روی کاتالوگ محصولات (کاتالوگ دیجیتال)
 • کارتکس مشتری
 • تعریف تخفیفات جزیی و کلی روی سفارشات و قلم کالاها توسط ویزیتور و مدیر فروش
 • مدیریت کاربران
 • گزارشات تحلیلی فروش
 • امکان چند شعبه ای برای مدیریت حوزه ای مشتریان
 • تعریف مالیات ارزش افزوده متفاوت برای هر گروه محصول
 • اعتبارسنجی و رده بندی مشتریان
 • مدیریت پروموشن ها و آفر و اشانتیون
 • امکان ارسال پیامک تایید ثبت سفارش برای مشتریان
 • امکان ارسال پیامک های گروهی و تکی برای مشتریان
 • امکان ساخت خبرنامه های داخلی و گروهی مشتریان
 • امکان اتصال به وب سایت
 • امکان اتصال به نرم افزار های CRM و مالی
 • مدیریت چک های مشتری
 • پیگیری پرداخت
 • گزارش وصول

اختصاصی

 • تعداد کاربر : 1000
 • مدیریت کالا و محصولات
 • مدیریت مشتریان و تعریف گروه های مشتری
 • کنترل موجودی انبار
 • امکان ساخت کد تخفیف درصدی ریالی
 • گروه بندی کالا
 • تغییر قیمت گروهی و درصدی محصولات
 • کلاس قیمت برای کالاها بر اساس گروه مشتری و مشتری
 • تگ و برچسب برای کالا و محصولات
 • تعریف روش های پرداخت متنوع برای مشتریان
 • گزارش سفارشات و مشتریان بر روی نقشه به صورت لحظه ای
 • مدیریت تیکت
 • مدیریت بنر و کاتالوگ های نرم افزار
 • ارسال نوتیفیکیشن و اعلان به صورت گروهی و انفردادی مشتریان
 • گزارش سابقه عملکرد مشتری
 • امکان فروش از روی کاتالوگ محصولات (کاتالوگ دیجیتال)
 • کارتکس مشتری
 • تعریف تخفیفات جزیی و کلی روی سفارشات و قلم کالاها توسط ویزیتور و مدیر فروش
 • مدیریت کاربران
 • گزارشات تحلیلی فروش
 • امکان چند شعبه ای برای مدیریت حوزه ای مشتریان
 • تعریف مالیات ارزش افزوده متفاوت برای هر گروه محصول
 • اعتبارسنجی و رده بندی مشتریان
 • مدیریت پروموشن ها و آفر و اشانتیون
 • امکان ارسال پیامک تایید ثبت سفارش برای مشتریان
 • امکان ارسال پیامک های گروهی و تکی برای مشتریان
 • امکان ساخت خبرنامه های داخلی و گروهی مشتریان
 • امکان اتصال به وب سایت
 • امکان اتصال به نرم افزار های CRM و مالی
 • مدیریت چک های مشتری
 • پیگیری پرداخت
 • گزارش وصول

نمایی از گردو