نرم افزار سفارش گیری گردو پلاس

نـرم افـزاری تخصصـی بـرای صنایـع کشـور می باشـد کــه بــا راه انــدازی آن امــکان ثبــت ســفارش آنلایــن بـرای مشـتریان VIP را همـراه دارد. شــما بــا داشــتن نــرم افــزار ســفارش گیــری گــردو پلاس یــک ویزیتــور 24 ســاعته بــرای تمامــی مشــتریان خـود اسـتخدام مـی کنیـد کـه کمـک حـال بازاریابـان شـرکت شـما باشـد تـا بتواننـد راحتتـر بـه هـدف هـای فـروش خود برسـند و سفارشـات خـود را کنترل کننــد و شــما هیچگونــه سفارشــی از مشــتری را از دســت ندهیــد.

ویژگی های نرم افزار سفارش گیری گردو پلاس

مزایای گردو پلاس نسبت به سایر نرم افزارهای مشابه

به دنبال توسعه کسب و کار، ایجاد زیر ساخت های مالی، مالیاتی و فناوری اطلاعات خود هستید؟