محصولات کلیک هاب

کلیک هاب با تولید محصولات منحصر به فرد سعی در ایجاد تغییرات مثبت در سازمان های بخش خصوصی ، عمومی و اجتماعی دارد تا کار کارکنان و مدیران را سهولت بخشد .

مهم ترین دغدغه کلیک ضمن حفظ کیفیت اجرایی فرایندها ، ایجاد ارزش و نوآوری در سازمان هاست و برای دستیابی به این امر تیمی متخصص در شش حوزه مدیریت اجرایی ، مدیریت فروش و بازاریابی ، مدیریت پولی و مالی ، مدیریت منابع انسانی ، مدیریت تکنولوژی و تولید تکنولوژی دارد .

نرم افزار سفارشگیری گردو

نرم افزار سفارش گیری گردو

نـرم افـزاری تخصصـی بـرای صنایـع کشـور می باشـد کــه بــا راه انــدازی آن امــکان ثبــت ســفارش آنلایــن بـرای مشـتریان VIP را همـراه دارد.

نرم افزار سفارشگیری گردو

نرم افزار سفارش گیری گردو پلاس

یک پکیج اقتصادی شامل اپلیکیشن های گیلاس و گردو

نرم افزار سفارش گیری گیلاس

ارائه ســاز و کار ســبک امــا حرفــه ای بــه بازاریــاب ها و ویزیتــور هــای شــما بــرای یــاری رســاندن . کلیک مسیر را به ویزیتور شما نشان می دهد.

چکبان

چکبان

نـرم افـزاری جهـت مدیریـت و تنظیـم چــک ها بــا قابلیــت ذخیــره فاکتــور هــا و راس گیــری پیشــرفته و آســان ، طراحی شده است .

ERP

کلیـک ERP سـامانه جامعـی مـی باشـد کـه شـما مــی توانیــد تمامــی پــروژه هــای خــود را در آن مدیریــت نماییــد.

نرم افزار بهکار

سیستم مدیریت پروژه بهکار،یک ساز و کار سبک و حرفه ای برای مدیریت کارهای سازمان و پروژه ها

نرم افزار آرموت

نرم افزار زنجیره تامین و خرید آرموت

به دنبال توسعه کسب و کار، ایجاد زیر ساخت های مالی، مالیاتی و فناوری اطلاعات خود هستید؟