نرم افزار ERP

ســامانه جامــع مدیریــت کســب و کار و زنجیــره تامیـن و تولیـد تـا CRM و فـروش و انبـار کـه بـه صــورت یکپارچــه بلیــط مدیریــت بــرای شــما را فراهــم می کنــد.

کلیـک ERP سـامانه جامعـی مـی باشـد کـه شـما مــی توانیــد تمامــی پــروژه هــای خــود را در آن مدیریــت نماییــد.

ویژگی های نرم افزار ERP

مزایای ERP نسبت به سایر نرم افزارهای مشابه

پلن های ERP

پلن الماس

25 ریال
  • ویژگی 1
  • ویژگی 2
  • ویژگی 3
پرطرفدار

پلن طلائی

25 ریال
  • ویژگی 1
  • ویژگی 2
  • ویژگی 3

پلن نقره ای

25 ریال
  • ویژگی 1
  • ویژگی 2
  • ویژگی 3

نمایی از ERP

به دنبال توسعه کسب و کار، ایجاد زیر ساخت های مالی، مالیاتی و فناوری اطلاعات خود هستید؟