نرم افزار ERP

ســامانه جامــع مدیریــت کســب و کار و زنجیــره تامیـن و تولیـد تـا CRM و فـروش و انبـار کـه بـه صــورت یکپارچــه بلیــط مدیریــت بــرای شــما را فراهــم می کنــد . کلیـک ERP سـامانه جامعـی مـی باشـد کـه شـما مــی توانیــد تمامــی پــروژه هــای خــود را در آن مدیریــت نماییــد .

امروزه انتخاب اینکه از کدام نرم افزار ERP در کسب و کار خود استفاده کنید ، یک چالش بزرگ است . از آنجا که این نرم افزارها فرآیندهای اصلی شما را اجرا کرده و به طور روزمره در کسب و کارتان مورد استفاده قرار می گیرند ، لذا بایستی از انتخاب صحیح خود اطمینان یابید . با توجه به وجود تعداد زیادی نرم افزار مختلف در بازار ، دانستن اینکه کدام یک به بهترین وجه ، مناسب کسب و کار شما است ، دشوار است به همین دلیل ما به شما نرم افزار کلیک ای ار پی را معرفی می کنیم .

ویژگی های نرم افزار ERP

مزایای ERP نسبت به سایر نرم افزارهای مشابه

هزینه خرید نرم افزار erp

نرم افزار های erp متفاوتی در بازار وجود دارد که از لحاظ کارایی با یکدیگر متقاوت می باشند ، برای بررسی قیمت نرم افزار erp باید ویژگی های نرم افزار را هم مد نظر داشته باشید . متاسفانه برای خرید نرم افزار در ایران سازمان ها ابتدا به قیمت نرم افزار توجه می کنند در صورتی که قیمت نرم افزار های erp در مرحله آخر تاثیر گذار است به صورتی که شما ابتدا باید با امکانات نرم افزار erp اشنا شوید و ببینید که آیا این نرم افزار نیاز سازمان شما را برطرف می کند یا باعث افزایش هزینه های عملیاتی در سازمان شما خواهد شد . از این رو توصیه می کنیم جهت اطلاع از میزان هزینه خرید نرم افزار ERP با کارشناسان ما در ارتباط باشید .

نمایی از ERP