نرم افزار بهکار

نـرم افـزاری تخصصـی بـرای صنایـع کشـور می باشـد کــه بــا راه انــدازی آن امــکان ثبــت ســفارش آنلایــن بـرای مشـتریان VIP را همـراه دارد. شــما بــا داشــتن نــرم افــزار بهکار یــک ویزیتــور 24 ســاعته بــرای تمامــی مشــتریان خـود اسـتخدام مـی کنیـد کـه کمـک حـال بازاریابـان شـرکت شـما باشـد تـا بتواننـد راحتتـر بـه هـدف هـای فـروش خود برسـند و سفارشـات خـود را کنترل کننــد و شــما هیچگونــه سفارشــی از مشــتری را از دســت ندهیــد.

ویژگی های نرم افزار بهکار

مزایای بهکار نسبت به سایر نرم افزارهای مشابه

پلن های بهکار

پلن الماس

25 ریال
  • ویژگی 1
  • ویژگی 2
  • ویژگی 3
پرطرفدار

پلن طلائی

25 ریال
  • ویژگی 1
  • ویژگی 2
  • ویژگی 3

پلن نقره ای

25 ریال
  • ویژگی 1
  • ویژگی 2
  • ویژگی 3

نمایی از بهکار

به دنبال توسعه کسب و کار، ایجاد زیر ساخت های مالی، مالیاتی و فناوری اطلاعات خود هستید؟